Kategorie

Zgodnie a Art.10 Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej z dn. 27 lipca 2002 roku Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556576 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za szkody Wyrządzone Przez Produkt Niebezpieczny (Dz.Ust. nr 22 poz. 271, Art. 2,, Pkt. 2) Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podania przyczyn wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży dla osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar zwracany w tym trybie zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz bez śladów używania. W tym trybie Klient odsyła towar do Sprzedającego na Swój (Kupującego) koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór takiego pisma znajduje się w kolejnym punkcie niniejszego paragrafu) oraz informację o numerze konta Kupującego, na które Sprzedający zwróci całą uiszczoną przez Kupującego kwotę.

W ciągu dwóch dni roboczych towar i dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymagań tego punktu regulaminu. Jeśli wymagania te będą spełnione to Sprzedający w ciągu następnych trzech dni roboczych wystawi Kupującemu fakturę korygującą, której oryginał i kopia zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym. Kupujący jest proszony o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej (na Swój koszt).

Zwrot kwoty uiszczonej przez Kupującego przy zakupie towaru nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego wymaganych dokumentów.

Wzór Oświadczenia Kupującego o zwrocie towaru: Oświadczam, że rezygnuję z zakupionego, w firmie SocTech Sp. z o.o. z siedzibą w 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 6, towaru do faktury o numerze ..... (proszę wpisać nr wystawionej Kupującemu faktury).

Data i podpis Kupującego.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk

Realizuj zamówienie